Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Εκπαιδευτές

Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές επιφορτίζονται με την παρακολούθηση, την επίλυση αποριών και αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευόμενων που συμμετέχουν στο τμήμα μάθησης. Ο Εκπαιδευτής προσπαθεί να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους στον τρόπο μάθησης, παρέχει ανατροφοδότηση ως προς την ατομική αλλά και την ομαδική μαθησιακή πορεία, καθώς και πρόσβαση σε ποικιλία μαθησιακών πηγών.

Ειδικότερα, ο ρόλος του Εκπαιδευτή είναι να:

 • πληροφορεί και καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους ως προς τη μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος που συμμετέχουν
 • απαντά σε ερωτήσεις, επιλύει απορίες και αποσαφηνίζει έννοιες του γνωστικού αντικειμένου
 • ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο να εργασθεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του και τους στόχους που επιδιώκει
 • δίνει θέματα για συζήτηση και προβληματισμό
 • παρακολουθεί τη διεξαγωγή συζητήσεων και επεμβαίνει στη διευθέτηση θεμάτων ή παρακινεί τους εκπαιδευόμενους σε πιο ενεργή συμμετοχή
 • επιδιώκει να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ενηλίκων εκπαιδευόμενων
 • αξιολογεί και δίνει ανατροφοδότηση στους εκπαιδευόμενους
 • σχολιάζει την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού και υποβάλει προτάσεις εμπλουτισμού με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών ενοτήτων (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα)
 • τηρεί τους σκοπούς, τους στόχους το περιεχόμενο και το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται από το Κ.Ε.Ε.

Επίσης οι εκπαιδευτές επιπλέον της διδασκαλίας σε συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο επιφορτίζονται με:

 1. τη συμμετοχή κατά περίπτωση σε διαδικασίες κατάταξης εκπαιδευομένων σε τμήματα μάθησης με την ευθύνη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης (ελληνική γλώσσα, ξένες γλώσσες και πληροφορική)
 2. τη συμμετοχή στη διαχείριση της γνώσης (ηλεκτρονική ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών),
 3. την υποχρεωτική συμμετοχή στις μηνιαίες συντονιστικές συναντήσεις των Κ.Ε.Ε.,
 4. τη συμμετοχή στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Έργου.
 5. την υπογραφή από κοινού με τον Προϊστάμενο ΚΕΕ και Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Πρακτικού έναρξης και λήξης της λειτουργίας τμήματος μάθησης καθώς και του Πρακτικού της ενδεχόμενης διακοπής (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα) της λειτουργίας τμήματος μάθησης.
 6. την ορθή τήρηση των εντύπων των τμημάτων (για τμήματα εκτός χώρου ΚΕΕ)
 7. την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης εντύπων και εκθέσεων

Η πλημμελής ή μη άσκηση των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων - καθηκόντων μπορεί να επιφέρει ακόμη και λύση της σύμβασης των εκπαιδευτών, ύστερα από σχετική και τεκμηριωμένη πρόταση του Κ.Ε.Ε. (Προϊστάμενου ΚΕΕ και Υπεύθυνου Εκπαίδευσης) προς την Ομάδα Έργου και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΙΔΕΚΕ.

Οι εκπαιδευτές των Κ.Ε.Ε. συνάπτουν συμβάσεις έργου με το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. που διαρκούν ένα εκπαιδευτικό έτος, περίοδο στην οποία καλούνται να διδάξουν σε τμήματα μάθησης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και τους ρυθμούς ανάπτυξης κάθε Κ.Ε.Ε. σχετικά με τα προγράμματα που προωθούνται. Η έναρξη κάθε σύμβασης ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τμήματος που διδάσκει το δεδομένο εκπαιδευτικό έτος.

Οι εκπαιδευτές που αξιοποιούνται στα τμήματα μάθησης αντλούνται από τη λίστα κατάταξης εκπαιδευτών, όπως αυτή προσδιορίζεται κάθε φορά από σχετική απόφαση επιλογή τους ή κατάταξής τους , από το Δ.Σ. του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Αποκλίσεις από τη λίστα κατάταξης δεν επιτρέπονται παρά μόνον για λόγους:

α) εντοπιότητας (περιπτώσεις εκπαιδευτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και αναπτύσσονται σε αυτές, όμορες ή κοντινότερες περιοχές τμήματα εκπαίδευσης σχετικά με την ειδικότητά τους) - η ρύθμιση της εντοπιότητας δεν ισχύει για την πόλη, έδρα του Κ.Ε.Ε. Επί επιλογής εκπαιδευτή με εντοπιότητα, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων που διαμένουν στην ίδια περιοχή, ισχύει η μεγαλύτερη βαθμολογία κατάταξης.

β) αποδεδειγμένης εμπειρίας σε διδασκαλία ευάλωτων ομάδων πληθυσμού (Τσιγγάνοι, Μετανάστες, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα). Επί επιλογής εκπαιδευτή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων για συγκεκριμένη ευάλωτη ομάδα ισχύει η μεγαλύτερη βαθμολογία κατάταξης.

Στην αξιοποίηση των εκπαιδευτών λαμβάνεται υπόψη επιπλέον η λίστα των ειδικοτήτων, στην οποία προσδιορίζεται η σειρά προτίμησης ειδικοτήτων κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στο πρώτο τμήμα μάθησης, που δημιουργείται, τοποθετείται ο πρώτος στη λίστα κατάταξης εκπαιδευτής με σχετική ειδικότητα, στο δεύτερο τμήμα ο δεύτερος εκπαιδευτής, κ.ο.κ. μέχρι τελικής εξάντλησης της λίστας κατάταξης των Εκπαιδευτών της ίδιας ειδικότητας, ώστε να επανέλθει η σειρά των εκπαιδευτών από την αρχή της λίστας.

Εκπαιδευτής, που αρνείται να αναλάβει τμήμα μάθησης, αντικαθίσταται από τον επόμενο στη σειρά της λίστας κατάταξης. Άρνηση ανάληψη τμήματος ενός εκπαιδευτή δύο φορές (αποδεικνυόμενη με σχετική αλληλογραφία) θέτει αυτόν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, για όλο το εκπαιδευτικό έτος.

Οι εκπαιδευτές αμείβονται για κάθε πραγματική ώρα που διδάσκουν.

Η κάθε εκπαιδευτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά με διάλειμμα διάρκειας 10 λεπτών. Η τήρηση διαλλειμάτων κρίνεται καθοριστική για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και υποχρεωτική.

Για περιπτώσεις εκπαιδευτικών συναντήσεων με λιγότερο των 6 εκπαιδευόμενων, τα μαθήματα αναβάλλονται για επόμενη συνάντηση, ενώ οι εκπαιδευτές δεν αποζημιώνονται (ωριαία αποζημίωση ή και έξοδα μετακίνησης).

Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι υπογράφουν σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση το Παρουσιολόγιο Εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων. Σε τμήματα εκτός των Κ.Ε.Ε. τα παρουσιολόγια συμπληρώνονται με την ευθύνη των εκπαιδευτών.

Το έντυπο των παρουσιολογίων κάθε τμήματος εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσα από το σύστημα της τηλεματικής δικτύωσης των ΚΕΕ. Ύστερα από σχετική εκτύπωσή του παραδίδεται στην εκπαιδευτή ο οποίος α) δεν επιτρέπεται να κάνει οποιαδήποτε αλλαγή ή παρέμβαση π.χ. ένταξη νέων εκπαιδευομένων ερήμην του ΚΕΕ χειρόγραφα στο έντυπο, κ.α. και β) το τηρεί σε άριστη κατάσταση.

Αμοιβές

Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των εκπαιδευτών των Κ.Ε.Ε. ορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης. Επί των αμοιβών των εκπαιδευτών γίνονται οι νόμιμα προβλεπόμενες κρατήσεις (ασφαλιστικές - φορολογικές). Για εκπαιδευτές με ασφάλιση ΙΚΑ, στο ύψος της ωριαίας αντιμισθίας περιλαμβάνονται μέρος επιδομάτων εορτών, αδείας και αποζημίωσης αδείας.

Μετακινήσεις Εκπαιδευτών

Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτών για διδασκαλία σε τμήματα μάθησης σε απομακρυσμένες περιοχές, προβλέπεται η κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και με ΙΧ αυτοκίνητο.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτών καλύπτει τη διαδρομή έδρας ΚΕΕ ή κατοικίας εκπαιδευτή (όταν είναι μικρότερη η απόσταση από αυτήν της έδρας) - τμήμα μάθησης και αντίστροφα.

Δεν είναι επιλέξιμες μετακινήσεις εκπαιδευτών από άλλο νομό, από άλλη περιοχή του νομού για μάθημα στην  έδρα του Κ.Ε.Ε. καθώς και μετακινήσεις μικρότερες των 30 χιλιομέτρων με επιστροφή.

Σε τμήματα που καλύπτονται έξοδα μετακίνησης εκπαιδευτών, τα μαθήματα είναι αποκλειστικά τρίωρα ακόμη και για τα διαδοχικά τμήματα.

Για τις μετακινήσεις με ΙΧ προβλέπεται χιλιομετρική αποζημίωση ύψους 0,15 €. Στην περίπτωση, που υπάρχουν διόδια, συνυποβάλλονται και οι σχετικές αποδείξεις διοδίων, βάσει των οποίων πιστοποιείται η μετακίνηση. Μετακίνηση χωρίς αποδεικτικά διοδίων, απορρίπτεται.

Ο μετακινούμενος μαζί με τα Έντυπα μετακίνησης συνυποβάλλει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας που πιστοποιεί την κτήση του αυτοκινήτου, καθώς και χιλιομετρική βεβαίωση. Για χρήση αυτοκινήτου οικογενειακού προσώπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί παραχώρησης.

Οι μετακινήσεις αποστέλλονται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (Μάρτιο - Ιούνιο) συγκεντρωτικά για κάθε μετακινούμενο.

Όλες οι μετακινήσεις ελέγχονται και βεβαιώνονται με την Υπογραφή του Προϊσταμένου του ΚΕΕ υπεύθυνου, στο σχετικό έντυπο.

Μεταφορά εκπαιδευτή σε άλο ΚΕΕ

Αλλαγές έδρας εκπαιδευτών από ΚΕΕ σε ΚΕΕ γίνονται ύστερα από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων προς την Ομάδα Έργου (fax 210 2530349), κάθε εκπαιδευτικό έτος από το Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο.

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.