Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Οδηγίες - Όροι και Διαδικασίες συμμετοχής εκπαιδευόμενων

Οδηγίες - Όροι και Διαδικασίες συμμετοχής εκπαιδευόμενων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα Κ.Ε.Ε. της χώρας παρέχονται από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο κάθε Εκπαιδευτικού Έτους ΔΩΡΕΑΝ.

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ενήλικες (άνεργοι και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, κ.λπ.) ηλικίας 18 ετών και πάνω.(για εκπαιδευόμενους Τσιγγάνους ή κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων το κατώτερο όριο ηλικίας γίνεται 15 ετών).

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν πέραν του ενός προγράμματα με την προϋπόθεση ότι:

α) δεν συμπίπτουν οι ώρες λειτουργίας των τμημάτων μάθησης που παρακολουθούν και

β) τα τμήματα μάθησης δεν είναι προαπαιτούμενα ή συμπληρωματικά άλλων

Οι ενάρξεις τμημάτων πραγματοποιούνται, αποκλειστικά, στις αρχές (15 πρώτες ημερολογιακές ημέρες) κάθε μήνα.

Αριθμός Εκπαιδευομένων ανά τμήμα μάθησης

Ο αριθμός των εκπαιδευομένων, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα τμήμα μάθησης εξαρτάται από τον τύπο του τμήματος. Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός των εκπαιδευόμενων κυμαίνεται μεταξύ των 12 - 20 ατόμων. Ο αριθμός των 12 ατόμων αποτελεί και το ελάχιστο όριο έναρξης κάθε τμήματος μάθησης.

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων σε τμήματα πληροφορικής εξαρτάται από τον αριθμό των Η/Υ του αξιοποιούμενου εργαστηρίου πληροφορικής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο των υφιστάμενων μονάδων Η/Υ (2 άτομα ανά Η/Υ) και το ανώτατο όριο των 20 ατόμων.

Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (Τσιγγάνοι, Φυλακισμένοι, Μουσουλμανική Μειονότητα, Μετανάστες - Παλιννοστούντες) μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων, και δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 18 άτομα.

Συμμετοχή

Για να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι ως εκπαιδευόμενοι σε τμήματα μάθησης των Κ.Ε.Ε. υποχρεούνται να καταθέσουν έντυπη αίτηση συμμετοχής εκπαιδευομένου στο Κ.Ε.Ε. του ενδιαφέροντός τους.

Οι αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευομένου διατίθενται από τα Κ.Ε.Ε. της χώρας.

Η συμπλήρωση των αιτήσεων εκ μέρους των εκπαιδευομένων θα πρέπει να είναι πλήρης και σαφής για ΟΛΑ τα απαιτούμενα στοιχεία υποψηφίου.

Σε κάθε περίπτωση το Κ.Ε.Ε. διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κάθε υποψηφίου ή εκπαιδευομένου, που κατατίθενται

Η δήλωση τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) κρίνεται καθοριστική στην εξασφάλιση άμεσης επικοινωνίας με τον υποψήφιο εκπαιδευόμενο.

Κάθε αιτών υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μέχρι δύο υποψηφιότητες σε προγράμματα, που συμπεριλαμβάνονται στη κοινή λίστα προγραμμάτων, στην ίδια αίτηση και μάλιστα με σειρά προτίμησης.

Η αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου ισχύει για ένα Εκπαιδευτικό Έτος και για τα προγράμματα που έχει αιτηθεί.

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης είναι συνεχής διαδικασία τοποθέτησης σε τμήματα ανάλογα με τις επιμέρους εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψηφίων και τους ρυθμούς ζήτησης συμμετοχής τους σε τμήματα. Ειδικότερα μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων ξεκινά τμήμα μάθησης, ενώ σε περίπτωση υπεράριθμων υποψηφίων δημιουργείται νέο επιπλέον τμήμα, άμεσα ή μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εκπαιδευομένων στο εγγύς μέλλον.

Δικαιολογητικά

Με την έντυπη αίτηση εκπαιδευομένου κατατίθεται φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Παρακολούθηση τμημάτων

Κάθε τμήμα μάθησης πραγματοποιεί κατ' ελάχιστο 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις (μαθήματα) την εβδομάδα, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών η κάθε μία. Κάθε Κ.Ε.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να ανακοινώσει τμήματα μάθησης με περισσότερες των 2 εκπαιδευτικές συναντήσεων και με περισσότερες ώρες για κάθε συνάντηση χωρίς όμως να ξεπερνώνται οι 3 ώρες ανά συνάντηση.

Τα τμήματα μάθησης των ΚΕΕ μπορούν να λειτουργούν καθημερινά εκτός Κυριακής και σε ώρες όχι πέραν της 10ης βραδινής.

Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ξανά το ίδιο, ενώ αν εγκαταλείπουν κάποιο τμήμα εκπαίδευσης, στο οποίο έχουν ενταχθεί, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε άλλο του ίδιου αντικειμένου, εάν δεν ολοκληρωθεί χρονολογικά αυτό που έχουν εγκαταλείψει. Επίσης εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε τμήματα, τα οποία προϋποθέτουν παρακολούθηση προαπαιτούμενων και δεν έχουν παρακολουθήσει αυτά. Παρόλα αυτά όμως θα μπορούσαν να ενταχθούν μετά από επιτυχή δοκιμασία σε σχετικά τεστ κατάταξης, που προβλέπονται γι' αυτά.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο έχει επιλεγεί. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες, όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. 10 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 50 ωρών). Εάν υπερβεί το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφεται από τον κατάλογο των εκπαιδευόμενων.

Τμήματα, στα οποία μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων, συμμετέχουν λιγότερα των 8 ατόμων διακόπτονται αυτόματα. Για τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το όριο προσαρμόζεται στα 6 άτομα.

Τμήματα μάθησης που σε εκπαιδευτική συνάντηση παρακολουθούν λιγότερα από 6 εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα μαθήματα αναβάλλονται για επόμενη συνάντηση.

Σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται να υπογράφει την προσέλευση και αποχώρηση από το μάθημα σε ειδικό έντυπο Παρουσίας Εκπαιδευομένων

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Με την επιτυχη ολοκλήρωση κάθε τμήματος μάθησης εκδίδονται για κάθε εκπαιδευόμενο:

Ι. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (για πρόγραμμα διάρκειας μικρότερης ή ίσης των 75 ωρών)

ΙΙ. Πιστοποιητικό δια Βίου Εκπαίδευσης (για πρόγραμμα διάρκειας μεγαλύτερης των 75 και μικρότερης ή ίσης των 250 ωρών).

Εκπαιδευόμενοι με μειωμένη απόδοση δεν δικαιούται πιστοποιητικού, αλλά απλής βεβαίωσης παρακολούθησης.

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.