Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

27 Απρ. 2024

Συχνές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Κ.Ε.Ε.

περισσότερα...

Που θα μας βρείτε
Αναζητήστε Κ.Ε.Ε.
κοντά στη περιοχή σας

περισσότερα...

Αίτημα έρευνας

Διαδικασία χορήγησης άδειας για διεξαγωγή έρευνας πεδίου στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σύμφωνα με το Πρακτικό 31/10-02-2009 του Δ.Σ του ΙΔΕΚΕ σχετικά με το αίτημα διεξαγωγής έρευνας πεδίου, που αφορά στο Έργο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε όταν κατατίθενται στο ΙΔΕΚΕ αιτήματα για διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο προγραμμάτων Κ.Ε.Ε., τη σχετική έγκριση θα δίνει το ΔΣ του ΙΔΕΚΕ, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου της Ομάδας Έργου των Κ.Ε.Ε. Η εισήγηση θα αφορά στον έλεγχο των προϋποθέσεων και του περιεχομένου της έρευνας, ώστε να μην αντίκειται στους νόμους και τις αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων και των δομών του ΙΔΕΚΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εξέταση των αιτημάτων είναι:

  • Έγγραφη αίτηση του ερευνητή.
  • Βιογραφικό σημείωμα του ερευνητή.
  • Υπόμνημα - πρόταση για την έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί.
  • Στην περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από εισήγηση της επιτροπής ή του εποπτεύοντος καθηγητή.
  • Ερωτηματολόγιο, εφόσον προβλέπεται από την έρευνα.

Ο Υπεύθυνος του Έργου των Κ.Ε.Ε. αφού λάβει υπόψη του όλα τα παραπάνω στοιχεία και τις πραγματικές συνθήκες του προγράμματος, εισηγείται στο ΔΣ την έγκριση της αίτησης ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης ή την έγκρισή της με την προϋπόθεση της υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Εάν η απόφαση του ΔΣ είναι θετική για διεξαγωγή έρευνας πεδίου, τότε η Ομάδα Έργου ενημερώνει τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Ε. του νομού, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έρευνα και εκείνος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης του ΚΕΕ φέρει και την ευθύνη για τη διεξαγωγή της.

Γενικότερα απαγορεύεται η χρήση κασετοφώνου, φωτογραφικής μηχανής ή κάμερας χωρίς την προηγούμενη άδεια των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών ή εκπαιδευομένων). Σε περίπτωση που η έρευνα εμπλέκει εκπαιδευόμενους, αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε αυτή με οποιοδήποτε τρόπο (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη ...).

Σε οποιαδήποτε φάση της έρευνας που διεξάγεται, ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποφανθούν αιτιολογημένα (με εισήγησή τους προς την Ομάδα Έργου και το Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) ότι η συγκεκριμένη έρευνα παρακωλύει, βλάπτει, καθυστερεί την πορεία του τμήματος ή παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας του Κ.Ε.Ε., ή δε σέβεται προσωπικά δεδομένα.

Στην περίπτωση αυτή, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. μπορεί να ζητήσει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες διεξαγωγής της έρευνας ή και τη διακοπή της μέχρι την οριστική απόφαση του ΔΣ, το οποίο ενημερώνει με αιτιολογημένη εισήγηση , την οποία και κοινοποιεί στην Ομάδα Έργου. Ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει ,το ΔΣ του ΙΔΕΚΕ, μπορεί να ανακαλέσει και οριστικά την έγκριση της έρευνας.

Τα πορίσματα των ερευνών κοινοποιούνται στο ΙΔΕΚΕ, με συμφωνία που υπογράφεται από τον υποψήφιο ερευνητή με την αποδοχή της αίτησής του, στην οποία καταγράφονται οι όροι που πρέπει να τηρήσει ο ερευνητής. Στους όρους περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα και στην αναγνωρισιμότητα προσώπων, καταστάσεων, τμημάτων μάθησης, εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων.

Αρχική Σελίδα |  Όροι χρήσης |  Επικοινωνία
@ 2006-2009. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) |  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε)
Κ.Ε.Ε.